ایجاد یك جدول در پایگاه داده

November 23, 2004 at 05:15 pm

بعد از ایجاد یك پایگاه داده ، شما می توانید جدول هایی داخل آن ایجاد كنید . توجه داشته باشید كه یك پایگاه داده می تواند از چندین جدول تشكیل شده باشد كه هر یك از این جداول نیز از تعدادی سطر و ستون تشكیل می شود . Query مناسب برای ایجاد یك جدول جدید مانند كد زیر می باشد :

$Query = "CREATE table TABLENAME ( column1, column2, etc.)";

برای هریك از ستون ها ( Columns ) شما ابتدا یك نام و یك نوع برای ستون مشخص می كنید . انواع ستون به یكی از دو صورت متن ( TEXT ) و عدد صحیح ( INT ) می باشند . به طور جدی پیشنهاد می شود كه ستون اول را به عنوان Primary Key معرفی كنید . ستون مخصوصی كه دارای مقادیر یكتا در هر یك از خانه های خود می باشد و هریك از این مقادیر برای اشاره به سطر خود ، به كار می روند :

$Query = "CREATE table NewTable ( id INT PRIMARY KEY, ivformation TEXT )";

پایگاه داده این ستون را برای اشاره ی سریعتر به هریك از خانه های جدول ، اندیس گذاری می كند . یك جدول تنها می تواند حاوی یك primary key باشد و معمولا مقادیر این ستون ، بگونه ای تنظیم می شوند كه اعداد صحیح را به ترتیب به خود اختصاص دهند . برای مثال سطر اول از این ستون دارای مقدار 1 ، سطر دوم دارای مقدار 2 و به همین ترتیب هر سطر داری یك مقدار صحیح می باشد . در این تمرین یك جدول ایجاد می كنیم تا اطلاعات ارسال شده از یك قرم را در آن ذخیره كنیم . در ابتدا یك سند جدید در ویرایشگر متن خود ایجاد كرده و یك محدوده ی كد PHP ایجاد كنید و متغیرهای پایگاه داده را مقدار دهی كنید :

< ?PHP $host = "localhost"; $user = "user"; $Password = "pass"; $Dbname = "NewDatabace"; $Tablename = "Feedback";

ادامه مطلب …

گزارش خطا در PHP

November 21, 2004 at 08:53 am

PHP حقیقتا از گزارش خطا و ثبت وقایع ، به خوبی پشتیبانی می كند . هرچند این عمل باعث رفع خطاها نمی شود ، اما در تشخیص آن ها بسیار موثر است . تابع error_reporting نوع خطاهایی كه باید توسط PHP گزارش شود را مشخص می كند . اولین دستور زیر باعث غیر فعال شدن این عمل می شود .و دومین دستور تمام خطاهایی كه اتفاق می افتد را گزارش می دهد :

error_reporting (0);
error_reporting (E_ALL);

تابع دیگری با دستور ( ) error_log خطاهای اتفاق افتاده را در یك فایل ثبت می كند :

error_log ("message", "type", "destination");

شما در PHP می توانید تعیین كنید كه ، در صورت ایجاد یك اشكال در برنامه ، پیغامی در یك فایل برای شما نوشته شود و یا این پیغام مستقیما توسط ایمیل به شما ارسال شود . برای ارسال این پیغام توسط یك ایمیل باید از دستور زیر استفاده كنید :

error_log(“message”, "1", "alvani@gmail,com");

اما PHP در مورد خطاهای منطقی برنامه نویسی نمی تواند راهنمایی كند . شما هنگامی متوجه این دسته از خطاها می شوید كه نتایج به دست آمده از اجرای برنامه ، متفاوت از انتظارات شما باشد . در این مورد PHP مشخص نمی كند كه خطا در چه خطی صورت گرفته است ، بنابراین شما باید با استفاده از یك سری روش های جستجو این خطاها را در طول برنامه شناسایی كنید . در یادداشت های آتی این روش ها بررسی خواهد شد .

UPLOAD فایل توسط PHP

November 20, 2004 at 10:07 am

برای اینكه این قابلیت را ایجاد كنیم كه كاربران بتوانند از طریق فرم های HTML یك فایل را ارسال كنند باید دو متغیر در فرم های استاندارد اعمال كنید . در تگ FORM باید از عبارت :

ENCTYPE=”multipart/form-data”

استفاده كنید تا بدین وسیله مشخص كنید كه به همراه داده های دیگر یك فایل نیز توسط فرم ارسال می شود . هم چنین برای ایجاد یك فیلد برای مشخص كردن فایل از كدی مانند ؛ كد زیر باید استفاده كنید:

input TYPE=FILE NAME=”name”

ابتدا یك ساختار شرطی برای مشخص كردن در اختیار گرفتن فایل ایجاد كنید و نام و اندازه ی فایل را برای تصدیق دریافت فایل چاپ كنید . زمانی كه یك فایل upload می شود ، متغیرهای زیادی كه اطلاعات مربوط به این فایل را در خود ذخیره می كنند ایجاد می شوند . name و size از این جمله می باشند كه به ترتیب نام و اندازه ی فایل را در خود ذخیره می كنند . ادامه مطلب …

اولین یادداشت

November 19, 2004 at 04:17 am

سرآغاز یادداشت های خود را با نام و یاد او كه خالق عشق است زینت می دهیم زیرا برآن باور هستیم كه هر چه رنگ و روی از نام او گیرد پیوسته جاوید خواهد ماند .

Page: 1 | 2