نوروز 1391

March 19, 2012 at 05:43 pm

زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی