یا مقلب القلوب و الابصار

March 21, 2010 at 12:55 pm

هرچند نوشتن در اینجا را فراموش کرده ام اما به عادت سال های قبل و به رسم این روزها، نوروز را به همه دوستان تبریک گفته و بهترین لحظات را در این سال برایتان آرزومندم.